Igliński
Igliński Igliński Igliński
 
Specjalizacja

Prawo cywilne

 • obsługa prawna nieruchomości

 • dochodzenie odszkodowań, w tym również w sprawach ubezpieczeniowych

 • sprawy spadkowe

 • prawo autorskie

 • prawo prasowe oraz roszczenia z zakresu dóbr osobistych


Umowy

 • prowadzenie negocjacji

 • przygotowywanie umów, w tym także niestandardowych

 • rozwiązywanie umów

 • pomoc prawna przy dochodzeniu/zwolnieniu z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy


Prawo gospodarcze

 • tworzenie spółek, fundacji, stowarzyszeń, oddziałów, przedstawicielstw

 • obsługa bieżącej działalności przedsiębiorców

 • przygotowywanie opinii prawnych

 • doradztwo dla organów: zarządów, rad nadzorczych, obsługa walnych zgromadzeń/wspólników

 • procesy gospodarcze i doradztwo w zakresie inwestycji w Polsce i zagranicą

 • likwidacja spółek, fundacji, stowarzyszeń, oddziałów, przedstawicielstw

 • postępowanie naprawcze i upadłościowe

 • windykacja


Ochrona konkurencji

 • doradztwo przy zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji

 • obsługa w sprawach antymonopolowych: kartele, nadużycie pozycji dominującej na rynku

 • łączenie przedsiębiorstw (fuzje i nabycia)Prawo pracy

 • doradztwo w relacjach pracodawca – pracownik

 • tworzenie kontraktów menadżerskich

 • negocjacje przy rozwiązywaniu umów o pracę


Prawo rodzinne

 • rozwody, separacje

 • podział majątku małżeńskiego

 • alimenty

 • regulowanie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi


Sprawy administracyjne i podatkowe

 • występowanie przed urzędami

 • przygotowywanie wniosków, odwołań/zażaleń od decyzji i postanowień

 • zwroty nieruchomości

 • pomoc prawna przed sądami administracyjnymi: sporządzanie skarg i kasacji


Spory sądowe

 • reprezentowanie w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych


Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia, w tym drogowe

 • reprezentowanie poszkodowanych

 

Prawo Unii Europejskiej

 • konsulting

 

Rozumiemy potrzeby naszych klientów
 
Copyrights 2009-2019 Igliński