Igliński
Igliński Igliński Igliński
 
Porady
Stwierdzenie nabycia spadku 

Spadkobierca może uzyskać urzędowe potwierdzenie praw do spadku, wynikających z dziedziczenia, na dwa sposoby – w drodze postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku lub w drodze notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W przeciwieństwie do sądowego stwierdzenia nabycia spadku, notarialne poświadczenie dziedziczenia nie jest możliwe w każdym wypadku. Przykładowo, możliwości takiej nie ma, jeżeli z żądaniem takim nie wystąpią zgodnie wszystkie osoby mogące.. »

Dochodzenie należności z najmu. Postępowanie uproszczone. 

Składając pozew przeciwko osobom posiadającym zaległości czynszowe trzeba pamiętać o tym, że dochodzenie należności z umowy najmu – niezależnie od wartości przedmiotu sporu – odbywa się w postępowaniu uproszczonym. Cechą charakterystyczną postępowania uproszczonego jest z kolei obowiązek sporządzania m. in. pozwu oraz pism zawierających wnioski dowodowe na urzędowych formularzach. Jeżeli pismo nie zostało wniesione na takim formularzu,.. »

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która może być założona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Wymagany ustawą kapitał założycielski wynosi aktualnie 5.000 zł (do niedawna było to 50.000 zł), co sprawia, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z korzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie spółki z.. »

Rozwód 

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego ma miejsce, gdy między małżonkami wygasły następujące więzi: duchowa (uczuciowa, emocjonalna), fizyczna i gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne.. »

Podział majątku małżeńskiego 

Podział majątku małżeńskiego może zostać zasadniczo przeprowadzony na 3 sposoby: w postępowaniu rozwodowym, - a po orzeczeniu przez sąd rozwodu również: poprzez zawarcie umowy działowej (o ile w skład majątku małżeńskiego wchodzi nieruchomość, umowa taka musi być spisana przez notariusza), w postępowaniu nieprocesowym przed sądem rejonowym.   I tak,.. »

Wpis do księgi wieczystej 

Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć zasadniczo właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej albo, w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy - uprawniony organ. Do sądów, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie elektronicznym, wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.. »

 
Copyrights 2009-2019 Igliński